Strona główna / Aktualności / Polityka środowiskowa w Firmie Bio-Profil

Polityka środowiskowa w Firmie Bio-Profil

Bio-Profil Polska jest wyłącznym przedstawicielem światowej klasy laboratoriów  z dziedziny dermatologii
i medycyny estetycznej. Wprowadza na rynek polski najnowsze rozwiązania z zakresu leczenia kondycji skóry oraz profilaktyki. Opieramy się na bliskiej współpracujemy z lekarzami i farmaceutami w całej Polsce.

Rozumiemy wpływ oraz znaczenie zanieczyszczeń w środowisku w życiu człowieka. Chcemy zniwelować
to negatywne oddziaływanie nie tylko poprzez zapewnianie pacjentom odpowiednich preparatów do codziennej pielęgnacji. Świadomość wpływu Bio-profil Polska na środowisko naturalne zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia naszych działań biznesowych wspierających ochronę środowiska.

Zarząd Bio-profil Polska zobowiązał się stosować odpowiedzialne praktyki w zakresie ochrony środowiska
w odniesieniu do wszystkich swoich działań i obszarów działalności zgodnie z niniejszą Polityką środowiskową. Ponadto, zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.

Realizując niniejszą politykę dążymy do osiągnięcia następujących celów:
Cel 1. Odpowiednia gospodarka odpadami
Cel 2. Minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
Cel 3. Racjonalizowanie zużycia surowców

Politykę środowiskową firmy realizujemy w szczególności poprzez:

  • działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, energii elektrycznej i paliw,
  • działania zmniejszające wytwarzanie odpadów opakowaniowych oraz segregację odpadów w celu recyklingu.
  • wybór i stosowanie technologii przyjaznych środowisku
  • propagowanie informacji i motywowanie pracowników do zachowani proekologicznych.

Ochrona środowiska dla Zarządu Bio-profil Polska jest ważnym aspektem działalności firmy, stąd naszym celem jest włączenie również naszych partnerów biznesowych w proekologiczne działania firmy. Kadra kierownicza
na wszystkich szczeblach zarządzania jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji.

Bio-profil Medycyna Estetyczna